1. Inleiding

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van Sanders Executive Search – hierna te noemen SES – en op de door SES geboden diensten die eventueel onder een andere naam verricht worden.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan, overeenkomsten en rechtsverhoudingen met SES

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever of wederpartij van SES zijn niet van toepassing, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door SES zijn geaccepteerd.

 

2. Opdrachten en offertes

 

2.1 Aan iedere opdrachtovereenkomst, waaronder wordt verstaan: de overeenkomst tussen SES en een opdrachtgever om één of meer kandidaten voor een dienstbetrekking bij het bedrijf van de opdrachtgever te introduceren, ligt een door de opdrachtgever geaccordeerde opdrachtbevestiging van SES ten grondslag, alsmede deze toepasselijke Algemene Voorwaarden waarvan aan de opdrachtgever ten alle tijden een kopie ter beschikking kan worden gesteld. Bedoelde opdrachtbevestiging omvat: de functie-omschrijving, de te hanteren werkwijze, de geschatte tijdsduur, het honorarium en de wijze van factureren.

2.2 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht op elk moment te beëindigen. Hierbij geldt echter dat dan nog één termijn, de navolgende termijn behoeft te worden voldaan.

2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke functieomschrijving worden gelijkgesteld met het beëindigen van de opdracht, zodat de bepaling onder 2.3. in dat geval van toepassing is tenzij partijen naar aanleiding van de wijziging van de functie-omschrijving schriftelijk anders overeengekomen zijn.

 

3. Executive Search

 

3.1 SES zal telkens, naar beste weten en kunnen, één of meer kandidaten aan de opdrachtgever voordragen op basis van de bij SES bekende gegevens over kundigheden en mogelijkheden van kandidaten en op basis van de goedgekeurde functie-omschrijving.

3.2 De functie-omschrijving omvat een korte omschrijving van de in het bedrijf van de opdrachtgever te vervullen functie en de vereisten waaraan een kandidaat voor die functie dient te voldoen. In de opdrachtbevestiging is een indicatie vastgelegd voor het bruto jaarinkomen van de te benaderen kandidaten. Bij afwijkingen wordt er overleg gepleegd met de opdrachtgever of dit een reden is om wel of niet tot presentatie van een kandidaat over te gaan.

3.3 De opdrachtgever is geheel vrij te bepalen welk soort arbeidsrelatie hij met een kandidaat wenst aan te gaan. Ook is de opdrachtgever vrij de kandidaat een andere positie aan te bieden, dan omschreven in het functieprofiel. Mocht een door SES geïntroduceerde kandidaat voor een andere positie binnen dan wel voor een andere locatie worden aangenomen, dan aanvankelijk de bedoeling was, dan zal SES nog steeds in de gelegenheid worden gesteld om de aanvankelijke positie (vacature) ook in te vullen, op basis van dezelfde voorwaarden, middels introductie van nieuwe kandidaten. In geval tussen opdrachtgever en kandidaat overeenstemming over indiensttreding is bereikt, zal de opdrachtgever hiervan SES binnen een week in kennis stellen. Indien de fee afhankelijk is gesteld van de arbeidsvoorwaarden, is de opdrachtgever verplicht inzage te geven in de arbeidsvoorwaarden – bruto salaris – die zijn overeengekomen.

3.4 SES aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die de opdrachtgever, werknemers van de opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een onrechtmatige daad, wanprestatie of het functioneren van de door SES voorgedragen en/of door de opdrachtgever aanvaarde kandidaten.

3.5 SES zal zich ervan onthouden medewerkers van de opdrachtgever, die werkzaam zijn in de opdrachtbevestiging genoemde onderdelen, te benaderen voor een functie elders, gedurende twee jaar na het beëindigen van de laatste opdracht, tenzij de opdrachtgever hiervoor zijn toestemming heeft verleend.

3.6 De door SES voorgestelde en door de opdrachtgever geplaatste kandidaten zullen niet door SES worden benaderd voor een functie elders, tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend of tenzij de wens tot functieverandering van zo’n kandidaat zélf is uitgegaan en door de betreffende kandidaat is bevestigd en waarvoor SES het schriftelijke bewijs heeft.

3.7 Opdrachten worden in principe op een exclusieve basis uitgevoerd. Indien een ander bureau aan dezelfde opdracht werkt of heeft gewerkt is de opdrachtgever verplicht SES, voorafgaand aan het uitgeven van de opdracht, hiervan in kennis te stellen. Indien er door de opdrachtgever een ander bureau wordt ingeschakeld behoudt SES zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval kan SES bovenop de nog verschuldigde termijnen conform de opdrachtbevestiging, eventuele aanvullende kosten in rekening brengen.

 

4. Honorarium en kosten

 

4.1 Zodra de opdrachtgever met SES overeenstemming heeft bereikt ten aanzien van de opdracht is de opdrachtgever gebonden zich te houden aan hetgeen in de opdrachtbevestiging is beschreven.

4.2 Alle extra kosten door SES gemaakt binnen het kader van de opdracht zijn, na goedkeuring van de opdrachtgever, voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Indien tijdens de opdracht of binnen een periode van 24 maanden na beëindiging van de opdracht, één of meer van de door SES voorgestelde kandidaten door de opdrachtgever in een functie aangesteld wordt, dan zal de opdrachtgever voor elke aangenomen kandidaat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen fee van SES per kandidaat verschuldigd zijn

4.4 Wordt een door SES geïntroduceerde kandidaat in een andere functie binnen de organisatie van de opdrachtgever (waaronder tevens wordt verstaan de holding, werk- of dochtermaatschappijen) aangesteld dan waarvoor Executive Search is verricht dan zal de opdrachtgever eveneens de in de opdrachtbevestiging overeengekomen fee van SES als honorarium van iedere door de opdrachtgever in dienst genomen kandidaat verschuldigd zijn.

4.5 De facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

4.6 Indien de facturen niet binnen de daarvoor gestelde termijn worden voldaan, zal de opdrachtgever worden geacht in verzuim te zijn en de wettelijke rente per kalendermaand aan SES verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van één maand voor een gehele maand wordt gerekend.

4.7 Onverminderd het bepaalde artikel 5.2. behoudt SES zich het recht voor het werken aan een opdracht te stoppen of tijdelijk stil te leggen indien de opdrachtgever (nog) niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. In dat geval kan SES bovenop de nog verschuldigde termijnen conform de opdrachtbevestiging eventuele aanvullende kosten in rekening brengen.

 

5. Geschillen

 

5.1 Reclamaties ten aanzien van een factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum bij SES schriftelijk te zijn gemeld. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht van alle rechten om de factuur aan te vechten, te hebben afgezien.

5.2 Alle incassokosten, waaronder begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke en alle kosten van rechtsbijstand, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke incassokosten zal SES 20% over de verschuldigde hoofdsom in rekening brengen.

5.3 Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en SES is het Nederlands Recht van toepassing.

5.4 Geschillen uit hoofde van op deze voorwaarden te sluiten overeenkomsten, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen zullen in eerste aanleg, bij uitsluiting van andere, aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.

 

6. Privacy

 

6.1 SES handelt conform de nieuwe regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG 2018).

6.2 Persoonlijke gegevens worden uitsluitend in overleg en met strikte toestemming van de afzender gebruikt voor het realiseren van matches met geschikte werkgevers.

6.3 Verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van de geschikte werkgevers zoals genoemd in 6.2.

Jacqueline Sanders
+31 (0)6 54 37 64 41
sanders@jacquelinesanders.nl
www.sandersexecutivesearch.nl